Ki és milyen tartalommal nyújthatja be a kérelmet?

A korábbi szabályozás szerint elvi telekalakítási engedély iránti kérelmet bárki benyújthatott, függetlenül attól, hogy az érintett telekhez fűződött-e valamilyen joga. A hatályos rendelkezések ennél szigorúbbak, ugyanis a kérelmező csak olyan személy lehet, aki az érintett telek vagy telkek esetében tulajdonjoggal rendelkezik.

Továbbra sem követelmény viszont, hogy több érintett tulajdonos vagy tulajdonostárs esetén valamennyien fellépjenek kérelmezőként, mivel az elvi engedély iránti kérelmet bármelyik érintett tulajdonos vagy tulajdonostárs benyújthatja.

Az elvi engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a kérelmező nevét, címét és aláírását;

b) telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén– a tervezett telekalakítás rövid leírását,– a telekalakítással érintett telkek fennálló állapotát tartalmazó, az illetékes földhivatal által hitelesített, 3 hónapnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát legalább 5 példányban, jelölve a tervezett telekalakítás vázlatát, egymástól megkülönböztethető módon feltüntetve a meglevő és a végrehajtható építési engedély alapján megépíthető épületeket,– 10%-nál nagyobb átlagos lejtés esetén külön szintvonalas térképlapot, feltéve, hogy az ingatlan-nyilvántartási térkép másolata magassági adatot nem tartalmaz,

c) abban az esetben, ha telekalakítási terv kötelező, legalább 5 példányban mellékelni kell a tervező és a kérelmező által aláírt telekalakítási tervet,

d) az illeték befizetéséről szóló igazolást.A telekalakítási engedélyt benyújthatja:– a telekalakítással érintett telek tulajdonosa,– közös tulajdon esetében bármelyik tulajdonostárs,– telekcsoport újraosztása esetén, továbbá ha a telekalakítás eredményeként legalább 8 építési telek keletkezik (telekalakítási terv készítéséhez kötött esetek) a tulajdonosok teleknagyság szerint számított többsége.Mint a felsorolásból láthatjuk, az elvi engedélyhez hasonlóan itt sem szükséges, hogy a telekalakítással érintett valamennyi tulajdonos együttesen lépjen fel kérelmezőként. Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy valamelyik tulajdonos a többi tulajdonos vagy társtulajdonos hozzájárulása nélkül, önkényesen hajthatna végre telekalakítást. Az engedélyezéshez szükséges változási vázrajz elfogadásáról a tulajdonosok nyilatkoznak, továbbá a telekalakítási engedélyről, valamint annak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről szóló határozatot valamennyi tulajdonossal közölni kell, így kizárt, hogy valamelyikük megkerülhető legyen.

A telekalakítási engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a kérelmező nevét, címét és aláírását,

b) a tervezett telekalakítással érintett telekre vonatkozó tulajdonjogot feltüntető ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolatát,

c) amennyiben a kérelem benyújtását elvi telekalakítási eljárás előzte meg, az elvi telekalakítási engedély számát,

d) a telekalakítással érintett telkek fennálló állapotát tartalmazó, az illetékes földhivatal által hitelesített, 3 hónapnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát, egymástól megkülönböztethető módon feltüntetve azon a meglevő, valamint a végrehajtható építési engedély alapján megvalósítható épületeket,

e) 10%-nál nagyobb átlagos lejtés esetén külön szintvonalas térképlapot, feltéve, hogy az ingatlan-nyilvántartási térkép másolata magassági adatot nem tartalmaz,

f) kitűzésre és az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésre alkalmas, a helyrajzi számok és a területszámítás szempontjából a földhivatal által záradékolt változási vázrajzot legalább 5 példányban (telekcsoport újraosztása esetén vagy ha a telekalakítás során legalább 8 új építési telek keletkezik [telekalakításiterv-készítési kötelezettség] a változási vázrajzot a jogerős és érvényes elvi engedéllyel engedélyezett telekalakítási terv alapján kell elkészíteni),

g) a külön jogszabályban meghatározott értékű illetékbélyeget vagy az illeték befizetéséről szóló igazolást.

Az f) pontban említett változási vázrajz elkészítésére a 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendeletben előírt szakképzettséggel rendelkező olyan földmérő jogosult, aki ingatlanrendező földmérői minősítéssel rendelkezik. E minősítés meglétét a Földmérői Minősítő Bizottság által kiadott okirat igazolja.A g) pont szerint fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XV. számú melléklete a kialakítandó telkek számától, illetőleg a telekalakítással érintett terület nagyságától teszi függővé.

Az illeték összege– kettőnél több lakótelek kialakítása esetében telkenként 1000 forint,– üdülőtelek kialakítása esetében telkenként 4000 forint,– egyéb építési telek kialakítása esetében egész és megkezdett hektáronként 1200 forint.– külterületi földrészlet kialakítása esetén földrészletenként 1000 forint.