Mely szervek jogosultak a kérelmek elbírálására?

Az Étv. a telekalakítással összefüggő kérelmek elbírálására eredetileg a települési önkormányzatok jegyzőit hatalmazta fel. Az 1999. évi CXV. törvény, amely 2000. március 1-jétől lépett hatályba, módosította e rendelkezést, így jelenleg a telekalakítás is az úgynevezett kiemelt építésügyi hatósági jogkörök közé tartozik.

A 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet kiemelt építésügyi hatósági jogkörrel a városi (ideértve a fővárosi kerületeket is) jegyzőket ruházza fel, s hozzájuk tartoznak a város vonzáskörzetébe tartozó – a kormányrendeletben tételesen felsorolt – településekről érkező kérelmek is.

E települések azonban önállóan vagy egymással társulva szintén elláthatják a kiemelt építésügyi hatósági feladatokat, amennyiben vállalják, hogy az ehhez szükséges feltételeket biztosítják.A leírtakból következik, hogy a telekalakítással összefüggő engedély iránti kérelmet (értve ez alatt az elvi engedély és a [végleges] telekalakítási engedély iránti kérelmet is) annál a polgármesteri hivatalnál kell előterjeszteni, amelynek jegyzője az érintett telek (telkek) fekvése szerinti település vonatkozásában a kiemelt építésügyi hatósági jogköröket gyakorolja.

Az építésügyi hatóságon kívül az eljárásban közreműködnek a telekalakításban érintett szakhatóságok is, ezek felsorolását az R. melléklete tartalmazza (pl. ÁNTSZ, tűzoltóság, környezetvédelmi hatóság, vízügyi hatóság, műemlékvédelmi hatóság stb.). E szervek azokban a speciális szakkérdésekben jogosultak állást foglalni, amelyek nem az építésügyi hatóság feladatkörébe tartoznak. Nyilatkozataikat az építésügyi hatóság szerzi be, és beépíti azokat a saját határozatába. Ebből következik, hogy a szakhatóság állásfoglalása önállóan nem is támadható meg, ellene csak az építésügyi hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezésben lehet kifogást emelni.

Fontos tudnunk azt is, hogy a szakhatóságokat ugyanúgy kötik a vonatkozó jogszabályok, mint az építésügyi hatóságokat, egyetértő vagy nemleges nyilatkozatuk megtételénél tehát kizárólag az érvényes rendelkezésekre lehetnek figyelemmel. Álláspontjuk azonban az eljáró építésügyi hatóságot köti, így elutasító véleményük esetén az építésügyi hatóságnak a kérelmet el kell utasítania.