Milyen szempontok alapján dönt az építésügyi hatóság?

Az építésügyi hatóság az Étv.-ben és az R.-ben meghatározott eltérésekkel az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) szabályai szerint jár el. A kérelem tárgyában tehát határozattal dönt, az erre szolgáló ügyintézési határidő 60 nap, amely legfeljebb egy ízben 30 nappal meghosszabbítható.

Elvi telekalakítási engedély iránti kérelem esetén az építésügyi hatóságnak azt kell vizsgálnia, hogy a tervezett telekalakítás az Étv., az OTÉK és a helyi rendeletek, valamint az egyes területek védettségét elrendelő vagy azokra különleges feltételeket megállapító előírások, továbbá a szakhatóságok állásfoglalása alapján engedélyezhető-e, ideértve annak vizsgálatát is, hogy az érintett területre nincs-e valamilyen tilalom (változtatási, telekalakítási, építési tilalom) elrendelve.

Az Áe.-ben meghatározott elemeken túl az elvi engedélyről szóló határozatnak tartalmaznia kell:– az elvi telekalakítással érintett telek címét és helyrajzi számát,– a telekalakítás rövid leírását,– a telekalakítási engedély megadásának feltételeit és azokat az egyedi hatósági előírásokat, amelyeket az elvi telekalakítási engedéllyel kapcsolatban az általános érvényű hatósági előírásokon és határozatokon túlmenően alkalmazni kell, méghozzá olyan módon megfogalmazva, hogy azok egyértelmű eligazítást adjanak a (végleges) telekalakítási engedélyhez szükséges vázrajz elkészítéséhez,– az elvi telekalakítási engedély érvényességének időtartamát.A telekalakítási engedély iránti kérelemnél a hatóságnak lényegében ugyanazon szempontokra kell figyelemmel lennie, mint az elvi engedélynél. Ha azonban a kérelem benyújtását elvi engedélyezési eljárás előzte meg, a telekalakítási kérelmet arra figyelemmel kell elbírálni, hogy a benne foglaltak megfelelnek-e az elvi engedély előírásainak.

A telekalakítást engedélyező határozatnak az államigazgatási eljárásban szokásos elemeken túl tartalmaznia kell:

– a telekalakítással érintett telek címét (a település és az utca nevét, a házszámot), a telekalakítás engedélyezése előtti és az engedélyezés eredményeként keletkező telkek helyrajzi számát és területét,– a telekalakítási engedély megadásának feltételeit,

– azokat az egyedi hatósági előírásokat, amelyeket a telekalakítási engedéllyel kapcsolatban az általános érvényű hatósági előírásokon és határozatokon túlmenően alkalmazni kell,

– a telekalakítási engedély érvényességének időtartamát.

A felsoroltakon túl a telekalakítást engedélyező határozatban a hatóság előírhatja, hogy a telekalakítás miatt szükséges mértékig az utak és a közművek létesítésére vagy a létesítés költségeinek viselésére – a helyi rendeletekben meghatározott módon – a kérelmező köteles. Erre az előírásra az Étv. 24. § (3) bekezdése ad felhatalmazást. A közművek, utak létesítésére, illetőleg a létesítés költségeinek viselésére vonatkozó előírás azonban csak addig a mértékig terjedhet, ameddig az a konkrét telekalakítással összefüggésben szükséges.

Tartalmazhat továbbá a határozat – ugyancsak az Étv. alapján – a helyi közút területének a telekalakítással összefüggésben történő esetleges lejegyzéséről, illetőleg hozzájegyzéséről szóló rendelkezést is.Amennyiben a határozat az utóbb említett előírásokat tartalmazza, azok teljesítése a telekalakítás végrehajtásának feltétele.