Melyek a jogorvoslat szabályai, illetve mikor jogerős és végrehajtható a határozat?

Az építésügyi hatóság határozata ellen az nyújthat be fellebbezést, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott ügy érinti.

A fellebbezést a megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjének kell címezni, de az első fokon eljáró építésügyi hatósághoz kell benyújtani a sérelmesnek tartott határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A fellebbezés alapján az első fokon eljáró hatóság köteles saját határozatát felülvizsgálni. Amennyiben az abban foglaltakat továbbra is fenntartja, a fellebbezést és az ügyben keletkezett iratokat a fellebbezés beérkezését követő 8 napon belül köteles megküldeni a közigazgatási hivatalhoz.A közigazgatási hivatal határozata ellen további fellebbezésnek nincs helye, így az jogerős.

Tudnunk kell azonban, hogy építési munka – így telekalakítás is – csak jogerős és végrehajtható határozat birtokában végezhető (a két feltételnek együttesen kell teljesülnie). Önmagában a határozat jogerőssége nem jelenti azt, hogy a határozat végre is hajtható, mert a másodfokú határozat ellen a megyei, fővárosi bírósághoz keresetet lehet benyújtani, s az a végrehajtásra nézve általában halasztó hatályú.Amennyiben az elvi telekalakítási és a telekalakítási engedély jogerőssé és végrehajthatóvá válik, az építésügyi hatóság az engedélyezésre benyújtott telekalakítási terv, illetőleg változási vázrajz valamennyi példányát engedélyezési záradékkal látja el. A záradékolt telekalakítási vázlat, illetve telekalakítási terv vagy változási vázrajz 1 példányát az irattárba, 1 példányát a műszaki nyilvántartásba helyezi, 1 példányát megküldi a telekalakítás helye szerinti települési önkormányzatnak, a többi példányát kiadja a kérelmezőnek.

Ezen iratok birtokában a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése iránt az engedélyesnek kell intézkednie. Erre vonatkozó kérelmét 30 napon belül kell benyújtania az érintett ingatlan fekvése szerint körzetileg illetékes földhivatalhoz. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási átvezetés iránti kérelmét a telekalakítási engedély jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított egy éven belül nem nyújtja be, a kiadott engedély érvényét veszti. (Forrás: mhk.. 1997 Étv., 1997 OTÉK, 2000 FVM rendelet, földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény és az egyes rendelkezései végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet, 1999. évi CXV. törvény az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, illetve az ezt módosító 2005. évi CXXII. ingatlan-nyilvántartási törvény.)